Kokybiškas gyvatukas: kaip išsirinkti?

Autorius:

publikuota: , ,

Gy­va­tu­kas yra rei­ka­lin­gas kiek­vie­na­me sa­ni­ta­ri­nia­me maz­ge, o drąsios šiuolaikinės interjero ten­den­ci­jos atveria ne­ri­bo­tas ga­li­my­bes pri­tai­ky­ti juos žmo­nių pa­to­gu­mui tiek vo­nio­je, tiek ir ki­to­se namų pa­tal­po­se. Kiekvieno namuose šiandien kabantys rankš­luos­čių džio­vin­tu­vai ne vienerius metus bu­vo nau­do­ja­mi kaip itin pra­ktiš­ki, vo­nios kambarį sušil­dan­tys prie­tai­sai. Šian­dien pir­kė­jams labai svarbu, kad ši santechnikos įranga ne tik šildytų aplinką ir džiovintų drabužius ar rankšluosčius, bet ir būtų estetiška, tinkanti prie viso vonios interjero.

Profesionalai, kurių interesų sritis yra santechnikos įranga, o konkrečiau – vo­nios šil­dytuvai, pa­ste­bi, jog pastaruoju metu ne tik profesionalūs interjero dizaineriai labai pamėgo modernius gy­va­tu­kus, tačiau juos taip pat drąsiai renkasi it tie, kas būs­to in­ter­je­rą pro­jek­tuo­ja pa­tys. Pakalbėkime kiek plačiau apie tai, kokį gy­va­tu­ką geriausia kabinti savoje vonioje ir kaip jį pride­rin­ti prie viso vo­nios in­ter­je­ro.

Norėdami įsigyti įmantraus dizaino gyvatuką, ieškokite ori­gi­na­lių sprendimų. Galima teigti, jog pastaruoju metu šis vonios įrenginys išgyveną re­ne­san­są, vo­nios pa­tal­po­je jis yra at­ran­da­mas iš nau­jo ir toli gražu ne tik kaip bal­tos ko­pė­tė­lės. Be abejo, jeigu mėgs­ta­te kla­si­ką ir ne­drįs­ta­te eks­pe­ri­men­tuo­ti, tuomet jums rekomenduojama rinktis tra­di­ci­nių for­mų vonios džio­vin­tu­vą, ta­čiau tuomet drąsiai eks­pe­ri­men­tuokite su spal­vo­mis, kurios derės jūsų in­ter­je­re. Be to, kla­si­kos sti­lius tikrai ne­įpa­rei­go­ja rinktis tik pa­se­nu­sius spren­di­mus. Originalus gy­va­tu­ko modelis ga­li puikiai įsi­lie­ti į konkrečias jūsų pa­tal­pos zo­nas, pavyzdžiui, jis gali būti puiki atitvarinė sie­ne­lė, dalijanti erdves, kam­pi­nis arba ho­ri­zon­ta­lus. Renkantis at­kreip­ki­te dė­me­sį į ap­ta­kių for­mų santechnikos įran­gą – gy­va­tu­kas tu­rė­tų bū­ti išlenktas, ap­va­lio­mis ho­ri­zon­ta­lė­mis.

Galvojant apie gyvatuko patogumą, reikėtų didelį dėmesį skirti jo formai. Nepaisant to, kad įprastos tradicinės S for­mos arba ko­pė­tė­lių ti­po vonios džio­vin­tu­vai vis dar yra labai po­pu­lia­rūs, tačiau klien­tai vis daž­niau nori įsigyti išskirtinio dizaino, bet funkcionalų įrenginį. Juk greičiausiai jūs gyvatuką naudosite ne tik tam, kad jis sušildytų vonią, tačiau ant jo džiausite rankšluosčius, smulkius rūbelius ar lietuje per­mir­ku­sius lauko dra­bu­žius. Reikėtų atkreipti dėmesį ir į gy­va­tu­ko dydį. Jis tu­ri bū­ti lengvai pasiekiamas, turi būti nesunku padžiauti reikalingus daiktus. Dar vienas itin svarbus dalykas yra gy­va­tu­ko ho­ri­zon­ta­lių, ant kurių galima kabinti daiktus, iš­dės­ty­mas. Nuo to priklausys jo talpumas. Es­te­tiš­ką vaiz­dą labai pa­de­da su­kur­ti viena svar­bi nau­jų gy­va­tu­kų de­ta­lė – vadinamieji be­lai­džiai te­nai. Juos naudojant iš­vengiama ka­ban­čių elek­tros lai­dų bei lizdų, kadangi elek­tros ka­be­lis yra jun­gia­mas per sie­ną.

Būkite drąsūs ir paverskite gy­va­tu­ką ryš­kiu savo namų in­ter­je­ro akcentu. Gamintojai, at­siž­velg­da­mi į pirkėjų pageidavimus, siū­lo įdo­miausio di­zai­no gy­va­tu­kus, ku­riuos esant poreikiui gali nu­da­žy­ti bet kokia pasirinkta spal­va. Smagią, žais­min­gą nuo­tai­ką spal­vo­tas gy­va­tu­kas suku­rs ne tik jūsų vo­nio­je, bet ir mažųjų kambariuose. Architektai pastebi, kad pastaruoju metu pro­jek­tuo­jant namų in­ter­je­rą gana didelis dėmesys ski­ria­mas ra­dia­to­rių spal­vi­niams spren­di­mams. Yra galimybė ir turimus baltus gyvatukus per­da­žy­ti gražiausiomis spalvomis, kad jie puikiai de­rė­tų prie ki­tų interjero ele­men­tų.


Diskusija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *